Gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai.

Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

Įstatymo paskirtis 1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos organizavimo, administravimo, reguliavimo, priežiūros ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis, gamtinėmis dujomis ir centralizuotos prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis visuomeninius santykius.

Šis įstatymas taikomas prekybai energijos ištekliais tiek, kiek to nereglamentuoja Elektros energetikos įstatymas, Gamtinių dujų įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas.

Tauriųjų energijos akcijų pasirinkimo sandoriai 4. Geriausia Arbitražo Forex Robotas « Dvejetainiai pasirinkimo sandoriai - Lietuva swing prekybos forex vs atsargos pasirinkti dvejetainių opcionų prekybininką Dėl Ir tai nepaisant to, kad tam neskyriau daug laiko ir energijos: tik dvi ar tris  Energijos atsargų pasirinkimo sandoriai 5. Metinė veiklos ataskaita - Valstybės įmonė Lietuvos naftos.

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Didmeninė prekyba energijos ištekliais — prekyba energijos ištekliais pagal dvišales sutartis, išskyrus su energijos vartotojais sudaromas sutartis, ir ar prekyba energijos išteklių biržoje.

Elektros energijos rinkos išvestinė priemonė — antrinis elektros energijos rinkos instrumentas ateities, pasirinkimo, išankstinis, apsikeitimo sandoris ar kitas instrumentaskuriuo prekiaujama Prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Energetikos sektoriaus nacionalinė reguliavimo institucija toliau — nacionalinė reguliavimo institucija — Energetikos įstatyme nurodyta valstybės institucija, atliekanti energetikos srityje veikiančių subjektų veiklos reguliavimo ir energetikos sektoriaus valstybinės priežiūros funkcijas. Energijos išteklių gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai — centralizuota didmeninės prekybos energijos ištekliais vieta, kurioje šio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis prekiaujama elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis ir gamtinėmis dujomis, centralizuotai prekiaujama biokuru ir naftos produktų atsargomis.

Sutarčių, apie kurias turi būti pranešama, sąrašas 1. Kad informaciją teikti būtų lengviau, agentūra parengia ir prižiūri viešą standartinių sutarčių sąrašą ir jį laiku atnaujina. Kad informaciją teikti būtų lengviau, agentūra parengia organizuotų rinkų sąrašą ir jį paskelbia įsigaliojus šiam reglamentui. Tą sąrašą agentūra laiku atnaujina. Siekdamos padėti agentūrai įvykdyti pirmoje pastraipoje nurodytus įpareigojimus, organizuotos rinkos pateikia agentūrai kiekvieno didmeninio energetikos produkto, kuriuo jose leidžiama prekiauti, bazinius identifikavimo duomenis.

Energijos išteklių biržos dalyvis — asmuo, prekiaujantis energijos ištekliais šio įstatymo nustatytais būdais ir registruotas energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje. Energijos išteklių biržos operatorius — asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuojantis centralizuotą prekybą energijos ištekliais, administruojantis energijos išteklių biržą ir turintis nacionalinės reguliavimo institucijos išduotą energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją.

Energijos išteklių rinka — asmenų, išgaunančių, gaminančių, paruošiančių, transportuojančių, persiunčiančių ir ar tiekiančių energijos išteklius, santykių visuma, apimanti didmeninę prekybą energijos ištekliais.

Gamtinių dujų rinkos išvestinė priemonė - antrinis gamtinių dujų rinkos instrumentas ateities, pasirinkimo, išankstinis, apsikeitimo sandoris ar kitas instrumentaskuriuo prekiaujama Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Ilgalaikė elektros energijos pirkimo—pardavimo sutartis — dvišalis sandoris, kuriuo šalys susitaria dėl sutarto elektros energijos kiekio pirkimo ir pardavimo už sutartą kainą per sutartyje nustatytą laikotarpį.

Energijos išteklių rinkos

Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme.

Energijos išteklių rinkos reguliavimo tikslai 1.

kaip žaisti opcionų prekybą

Energijos išteklių rinka reguliuojama vadovaujantis atskirų energetikos sektorių reguliavimo tikslais, siekiant sudaryti efektyvios, skaidrios ir konkurencingos prekybos energija ir energijos ištekliais, tarp jų elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis ir gamtinėmis dujomis, taip pat centralizuotos prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis teisines sąlygas.

Energijos išteklių rinka reguliuojama vadovaujantis Nacionalinės energetikos strategijos tikslais ir uždaviniais, siekiant valstybės energetinės sistemos nepriklausomumo, energijos išteklių rinkos liberalizavimo dvejetainių parinkčių globėjas integracijos. Energijos išteklių rinkos valstybinio valdymo ir reguliavimo institucijos Energijos išteklių rinkos valstybinį valdymą ir reguliavimą pagal kompetenciją vykdo: 1  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; 2  Nacionalinė reguliavimo institucija.

Lietuvos Gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos kompetencija Lietuvos Respublikos Vyriausybė toliau — Vyriausybė ar jos įgaliota institucija: 1  tvirtina Prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis taisykles; 2  tvirtina Centralizuotos prekybos biokuru taisykles; 3  tvirtina Centralizuotos prekybos naftos atsargomis taisykles; 4  atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Nacionalinės reguliavimo institucijos kompetencija 1. Vykdydama jai priskirtas funkcijas, nacionalinė reguliavimo institucija pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų reguliavimo ir priežiūros institucija ir Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, vykdančia valstybinę konkurencijos politiką bei kontrolę. Nacionalinė reguliavimo institucija Elektros energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir ar Šilumos ūkio įstatyme nustatyta gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai ir sąlygomis atlieka energijos išteklių rinkos tyrimus ir taiko atitinkamas įstatymuose nustatytas reguliavimo priemones.

1. Energijos išteklių rinkos

Energijos išteklių rinkos struktūra 1. Energijos išteklių rinką sudaro didmeninė prekyba energijos ištekliais. Prekyba įvairiais energijos ištekliais organizuojama ir vykdoma šiame įstatyme bei kituose energetikos sektoriaus veiklos teisinius pagrindus reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Didmeninė prekyba energijos ištekliais vykdoma energijos išteklių biržoje ir dvišalių sandorių tarp energijos išteklių rinkos dalyvių pagrindu.

geriausi prekybos būdai

Šis įstatymas nereglamentuoja mažmeninės prekybos energijos ištekliais. Prekyba energijos ištekliais, kiek jos nereglamentuoja šis įstatymas, organizuojama kituose energetikos sektoriaus veiklos teisinius pagrindus reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Energijos išteklių rinkos organizavimas 1. Didmeninę prekybą energijos ištekliais šiame įstatyme nustatyta apimtimi organizuoja energijos išteklių biržos operatorius. Energijos išteklių biržos operatorius organizuoja energijos išteklių biržos, veikiančios kaip centralizuota didmeninės prekybos energijos ištekliais vieta, veiklą ir administruoja kitus prekybos energijos ištekliais instrumentus, taikomus energijos išteklių biržoje.

Energijos išteklių biržos operatoriui šiame įstatyme nustatytais tikslais ir apimtimi pavedama organizuoti prekybą elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis ir gamtinėmis dujomis, centralizuotą prekybą biokuru ir naftos produktų atsargomis. Energijos išteklių biržos operatorius vykdo nuolatinę prekybos energijos išteklių biržoje priežiūrą ir stebėseną Energijos išteklių biržos reglamente nustatyta tvarka ir sąlygomis.

bitcoin prekybininkas vartai branson

Energijos išteklių biržos operatorius vertina, kad energijos išteklių biržoje nebūtų registruojami apsimestiniai sandoriai.

Jeigu energijos išteklių biržos operatorius nustato, kad energijos išteklių biržos dalyvių pateikti prekybos pasiūlymai gali būti laikomi apsimestiniais, ir pateikia nacionalinei reguliavimo institucijai tai įrodančius paaiškinimus, tokie sandoriai nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimu nėra įtraukiami į energijos išteklių biržoje susiformavusių kainų skaičiavimus, kol nebus atliktas energijos išteklių rinkos tyrimas, kaip nurodyta šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje, ir gautas nacionalinės reguliavimo gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai galutinis sprendimas.

Apsimestiniais pasiūlymais, kaip nurodyta šio straipsnio 4 dalyje, laikomi tokie energijos išteklių biržoje pateikti pasiūlymai gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai ar parduoti energijos išteklius, kai biržos dalyviai siekia ne įsigyti ar realizuoti energijos išteklius, o jais prisidengę daryti tikslingą įtaką energijos išteklių rinkos kainos pokyčiams kainos didėjimui ar mažėjimui pasiūlymą teikiančio, priimančio ir ar susijusių asmenų naudai.

Žemės ūkis 2020: trąšų naudojimo iššūkiai ir sprendimai

Energijos išteklių biržos operatorius periodiškai, tačiau ne vėliau kaip kartą per metus, parengia ir suderinęs su nacionaline reguliavimo institucija Energetikos ministerijai pateikia energijos išteklių biržos veiklos ataskaitą, kurioje atskirai įvertinamos kiekviena iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytų prekybos rūšių. Energetikos ministerija, šio straipsnio 6 dalyje nurodytos ataskaitos pagrindu įvertinusi prekybos elektros energijos ir ar gamtinių dujų rinkos išvestinėmis priemonėmis teisines ir organizacines sąlygas, parengia ir suderinusi su nacionaline reguliavimo institucija ir Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų reguliavimo ir priežiūros institucija Vyriausybei teikia pasiūlymą dėl pradinio energijos išteklių rinkos plėtros etapo pabaigos ir prekybos energijos rinkų išvestinėmis priemonėmis priskyrimo finansinių priemonių rinkų reguliavimo sričiai Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Priėmus atitinkamą sprendimą, prekybos energijos rinkų išvestinėmis priemonėmis organizavimo tvarką ir sąlygas Energetikos ministerijos teikimu nustato Vyriausybė, vadovaudamasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo, šio įstatymo ir kitų energijos bei finansinių priemonių rinkų teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų nuostatomis.

Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimas 1. Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą turi teisę vykdyti asmuo, turintis šiame įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis nacionalinės reguliavimo institucijos išduotą energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją.

Asmuo, ketinantis vykdyti energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą, pateikia nacionalinei reguliavimo institucijai jos nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius jo atitiktį šiame straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

Licencija išduodama Energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama asmeniui, turinčiam pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijoje nurodoma teritorija, kurioje jam suteikiamos išimtinės teisės ir pareigos vykdyti licencijoje nurodytą veiklą. Šio straipsnio 6 dalyje nustatytas reikalavimas neriboja kitų asmenų teisės kurti kitas prekybos įvairiais energijos ištekliais sistemas ar prekiauti energijos ištekliais kitais teisės aktuose numatytais būdais. Tokios prekybos energijos ištekliais valstybinio reguliavimo, jei atitinkama veikla yra valstybės reguliuojama, principai nustatomi kituose energetikos sektoriaus teisės aktuose.

Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos galiojimą sustabdo, panaikina licencijos galiojimo sustabdymą, panaikina licencijos galiojimą, taip pat keičia, tikslina licenciją ir licencijos dublikatą išduoda nacionalinė reguliavimo institucija Energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Taip pat perskaitykite