Manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu

manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu

Sklandus vertybinių popierių rinkų veikimas ir visuomenės pasitikėjimas rinkomis yra būtinos ekonomikos augimo ir gerovės sąlygos. Tačiau po tos direktyvos įsigaliojimo įvyko teisės aktų, rinkų ir technologijų pokyčių ir atitinkamai gerokai pasikeitė finansinė situacija, todėl tą direktyvą reikėtų pakeisti, kad būtų tinkamai prisitaikoma prie tokių permainų.

Taip pat reikalinga nauja teisėkūros priemonė, kuria būtų užtikrintos vienodos taisyklės ir svarbiausių sąvokų aiškumas, taip pat būtų produktyvios sveikatos galimybės ir prekyba 2021 m vienas taisyklių rinkinys remiantis m.

ES Finansinės priežiūros aukšto lygio darbo grupės, kuriai pirmininkavo Jacques de Larosière toliau — Larosière grupėataskaitos išvadomis; 4 reikia sukurti vienodesnę ir tvirtesnę sistemą, siekiant išsaugoti rinkos vientisumą, išvengti galimo reguliuojamojo arbitražo ir užtikrinti atsakomybę už bandymus ja manipuliuoti, taip pat užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir supaprastinti rinkos dalyviams reguliavimą. Šio reglamento tikslas — ryžtingai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl jo pagrindas turėtų būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo toliau — SESV straipsnis, kaip yra nuosekliai aiškinama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje; 5 siekiant pašalinti likusias prekybos kliūtis ir reikšmingą konkurencijos iškraipymą, kurį lemia nacionalinių teisės aktų skirtumai, taip pat siekiant užkirsti kelią bet kokioms kitoms galimoms prekybos kliūtims ir svarbiems konkurencijos iškraipymo atvejams, būtina priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatytas vienodesnis piktnaudžiavimo Sąjungos rinka sistemos aiškinimas, pagal kurį aiškiau apibrėžiamos taisyklės, taikytinos visose valstybėse narėse.

Su piktnaudžiavimu rinka susijusius reikalavimus pateikus kaip reglamentą, būtų užtikrintas tiesioginis tų reikalavimų taikymas. Tokiu būdu būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir taip užkirstas kelias skirtingiems nacionaliniams reikalavimams, kurių susidaro dėl direktyvos perkėlimo.

Šiuo reglamentu būtų reikalaujama, kad visi subjektai laikytųsi tų pačių taisyklių visoje Sąjungoje. Juo taip pat būtų sumažintas reguliavimo sudėtingumas ir įmonių, ypač tarpvalstybinę veiklą vykdančių įmonių, taisyklių laikymosi sąnaudos, ir jis padėtų atsikratyti konkurencijos iškraipymų; 6 m.

Tokią naštą reikėtų mažinti; 7 piktnaudžiavimas rinka — tai sąvoka, aprėpianti neteisėtą elgesį manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu rinkose; šiame reglamente jai turėtų būti priskiriama prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir manipuliavimas rinka. Tačiau pastaraisiais metais finansinėmis priemonėmis vis dažniau prekiaujama daugiašalėse prekybos sistemose.

Taip pat yra finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama tik kitų rūšių organizuotose prekybos sistemose arba kuriomis binarinis variantas indonesia bohong tik ne biržoje.

Todėl šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti bet kokias finansines priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, ir bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti poveikį tokioms finansinėms priemonėms nepriklausomai nuo to, ar jomis prekiaujama prekybos vietoje.

Tam tikrų daugiašalių prekybos sistemų, kurios kaip reguliuojamos rinkos padeda bendrovėms finansuoti nuosavą kapitalą, atveju draudimas piktnaudžiauti rinka taikomas ir tada, kai pateiktas prašymas prekiauti tokiose rinkose. Todėl šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti finansines priemones, dėl kurių pateikiamas prašymas leisti prekiauti daugiašalėse prekybos sistemose. Tai turėtų leisti pagerinti investuotojų apsaugą, turėtų būti išsaugotas rinkų vientisumas ir užtikrinta, kad būtų aiškiai draudžiama piktnaudžiauti rinka prekiaujant tokiomis priemonėmis; 9 siekdami skaidrumo, reguliuojamos rinkos, daugiašalės ar organizuotos prekybos sistemos dalyviai turėtų savo kompetentingai institucijai nedelsdami pranešti išsamią informaciją apie finansines priemones, kuriomis jiems leista prekiauti, dėl kurių paduotas prašymas leisti jomis prekiauti arba kuriomis buvo prekiaujama jų prekybos vietoje.

Kai finansine priemone nebeleidžiama prekiauti, jie turėtų pateikti antrą pranešimą.

Tokios prievolės turėtų taip pat būti taikomos finansinėms priemonėms, dėl kurių paduotas prašymas leisti jomis prekiauti prekybos vietoje, ir finansinėms priemonėms, kuriomis prekiauti buvo leista prieš šiam reglamentui įsigaliojant. Šis reglamentas taikomas finansinėms priemonėms nepriklausomai nuo to, ar jos įtrauktos į EVPRI paskelbtą sąrašą; 10 įmanoma, kad kai kurios finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ne prekybos vietoje, gali būti naudojamos piktnaudžiaujant rinka.

Šios finansinės priemonės apima priemones, kurių kaina arba vertė priklauso nuo manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, arba turi joms įtakos arba prekyba kuriomis turi įtakos kitų finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, kainai arba vertei.

  • Kinija investuoja į kriptovaliutą
  • Reiland 1.

Pavyzdžiai, kai tokiomis priemonėmis galėtų būti naudojamasi piktnaudžiaujant rinka, galėtų būti viešai neatskleista informacija, susijusi su akcija ar obligacija, kuri gali būti naudojama įsigyjant išvestinę tos akcijos ar obligacijos priemonę, arba su rodikliu, kurio vertė priklauso nuo tos akcijos ar obligacijos. Kai finansinės priemonės naudojamos kaip orientacinė kaina, išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ne biržoje, gali būti naudojamos siekiant pasipelnyti iš manipuliacijų kainomis arba siekiant manipuliuoti finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, darbuotojų akcijų pasirinkimo žurnalų įrašai. Kitas pavyzdys — planuojama naujo, kitaip į šio reglamento reguliavimo sritį nepatenkančių vertybinių popierių segmento emisija, tačiau prekyba tais vertybiniais popieriais galėtų daryti poveikį jau esamų į oficialųjį biržos sąrašą įtrauktų vertybinių popierių, kurie patenka į šio reglamento reguliavimo sritį, kainai arba vertei.

Šis reglamentas taip pat taikomas tokiais atvejais, kai finansinės priemonės, kuria prekiaujama prekybos vietoje, kaina arba vertė priklauso nuo priemonių, kuriomis prekiaujama ne biržoje. Taip pat tokie sandoriai, pavedimai ar veiksmai, kuriuos vykdo Sąjunga, vienai ar kelioms valstybėms narėms skirta specialiosios paskirties įmonė, Europos investicijų bankas, Europos finansinio stabilumo fondas, Europos stabilumo mechanizmas arba dviejų ar daugiau valstybių narių įsteigta tarptautinė finansinė institucija, negali būti varžomi, kai jais siekiama telkti finansavimą ir suteikti finansinę pagalbą nariams.

Laikantis šio reglamento, tokia reglamento taikymo srities išimtis gali taip pat būti taikoma tam tikroms valstybės institucijoms, kurioms pavesta valdyti valstybės skolą arba dalyvauti ją valdant, ir trečiųjų šalių centriniams bankams. Be to, monetarinei, valiutos keitimo kursų ar valstybės skolos valdymo politikai taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai tos valstybės institucijos sudaro sandorius, daro pavedimus arba imasi veiksmų, kuriais nesiekiama įgyvendinti tų politikos sričių, arba kai tose institucijose dirbantys asmenys sudaro sandorius, daro pavedimus arba imasi veiksmų savo labui; 14 apdairūs investuotojai savo investicinius sprendimus grindžia jau turima informacija, t.

Todėl klausimą, ar priimdamas investicinį sprendimą apdairus investuotojas būtų linkęs atsižvelgti į tam tikrą informaciją, reikėtų vertinti remiantis ex ante turima informacija. Atliekant tokį vertinimą būtina atsižvelgti į tikėtiną informacijos poveikį, turint omenyje visą emitento veiklą, informacijos šaltinio patikimumą ir kitus rinkos veiksnius, kurie gali tam tikromis aplinkybėmis paveikti finansines priemones, susijusias biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstus aukcionuose parduodamus produktus; 15 ex post informacija gali būti naudojamasi norint patvirtinti prielaidą, kad ex ante informacija galėjo turėti poveikį kainoms, bet ja nereikėtų naudotis siekiant imtis veiksmų prieš asmenis, kurie padarė pagrįstas išvadas vadovaudamiesi turėta ex ante informacija; 16 kai viešai neatskleista informacija susijusi su procesu, kuris vyksta keliais etapais, kiekvienas šio proceso etapas, taip pat visas procesas galėtų būti viešai neatskleista informacija.

Užsitęsusio proceso tarpinis etapas gali būti konkrečios aplinkybės, kurios susiklostė, ar įvykis, kuris jau įvyko, arba atsižvelgiant į bendrą atitinkamu laiku esamų veiksnių visumą yra reali tikimybė, kad tos aplinkybės susiklostys ar įvykis įvyks. Tačiau tos nuostatos nereikėtų aiškinti taip, kad reikia atsižvelgti į opcionai kuriais prekiaujama mūsų akcijomis aplinkybių arba įvykio poveikio atitinkamų finansinių priemonių kainoms mastą.

Išvestinių finansinių priemonių, kurios yra didmeniniai energetikos produktai, atžvilgiu informacija, kuri turi būti atskleista pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ES Nr. Tokie santykiai būtini siekiant užtikrinti veiksmingą rinkų veikimą ir šiuo reglamentu nereikėtų jų drausti; 20 neatidėliotinų sandorių rinkos ir su jais susijusių išvestinių finansinių priemonių rinkos yra glaudžiai susijusios ir yra tarpvalstybinės, todėl rinka gali būti piktnaudžiaujama tarp šių rinkų ir tarp valstybių, taigi gali kilti didelė sisteminė rizika.

Tai pasakytina ir apie prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir apie manipuliavimą rinka. Viešai neatskleista informacija neatidėliotinų sandorių rinkoje gali būti pelninga finansų rinkoje prekiaujančiam asmeniui. Su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios viešai neatskleistos informacijos apibrėžtis turėtų būti informacija, kuri ir atitinka bendrą viešai neatskleistos informacijos, susijusios su finansinėmis rinkomis, apibrėžtį, ir kurią reikalaujama atskleisti pagal teisines arba normines nuostatas Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, rinkos taisykles, sutartis ar paprotinę teisę atitinkamose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ar neatidėliotinų sandorių rinkose.

Geriausiai žinomi tokių taisyklių pavyzdžiai — Reglamentas ES Nr. Tokia informacija gali būti naudinga rinkos dalyviams pagrindžiant savo sprendimus sudaryti išvestinių finansinių priemonių arba susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, todėl turėtų būti laikoma viešai neatskleista informacija, kurią reikalaujama atskleisti, jeigu tikėtina, kad ji gali manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu didelį poveikį manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu išvestinių finansinių priemonių arba susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių kainoms.

Be to, manipuliavimo strategijos gali aprėpti kelias neatidėliotinų sandorių ir išvestinių finansinių priemonių rinkas. Prekyba finansinėmis priemonėmis, įskaitant biržos prekių išvestines finansines priemones, galima pasinaudoti norint manipuliuoti su ja susijusiomis biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis, o biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis galima pasinaudoti norint manipuliuoti susijusiomis finansinėmis priemonėmis.

Nuostatoje dėl draudimo manipuliuoti rinka turėtų atsispindėti šie tarpusavio ryšiai. Tačiau netikslinga ir konkrečiai neįmanoma išplėsti šio reglamento taikymo srities tiek, kad ji apimtų veiksmus, nesusijusius su finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, prekybą pagal biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios yra svarbios tik neatidėliotinų sandorių rinkai.

Didmeninių energetikos produktų atžvilgiu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į konkrečias Reglamento ES Nr. Siekiant išsaugoti Komisijos, valstybių narių ir kitų oficialiai paskirtų institucijų gebėjimą rengti ir vykdyti Sąjungos klimato politiką, šis reglamentas neturėtų būti taikomas tų viešųjų institucijų veiklai, jeigu ji vykdoma tik viešaisiais interesais ir tik aiškiai įgyvendinant tą politiką ir yra susijusi su apyvartiniais taršos leidimais.

Tokia išimtis neturėtų daryti neigiamo poveikio bendram rinkos skaidrumui, nes tos viešosios institucijos turi teisės aktais nustatytą manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu veiklą vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas, sąžiningas ir nediskriminacinis naujų sprendimų, pokyčių ir duomenų, kurie gali turėti poveikio kainoms, atskleidimas ir galimybė su jais susipažinti.

Tačiau viešosioms institucijoms, kurios veikia įgyvendindamos Sąjungos klimato politiką, taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai tos viešosios institucijos vykdo veiklą arba sudaro sandorius, kuriais nesiekiama įgyvendinti Sąjungos klimato politikos, arba kai bet kuriai iš tų institucijų dirbantys asmenys veiklą vykdo ar sandorius sudaro savo labui; 22 pagal SESV 43 straipsnį ir įgyvendindamos tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal SESV, Komisija, valstybės narės ir kitos oficialiai paskirtos institucijos yra atsakingos, inter alia, už tai, kad būtų įgyvendinami bendros žemės ūkio politikos BŽŪP ir bendros žuvininkystės politikos BŽP tikslai.

Vykdydamos tą pareigą manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu viešosios institucijos imasi veiksmų ir priemonių, įskaitant viešąsias intervencijas, papildomų importo muitų nustatymą arba laikiną jų netaikymą, kuriomis siekiama valdyti žemės ūkio ir žuvininkystės rinkas. Atsižvelgiant į šio reglamento taikymo sritį, kurio tam tikros nuostatos apima ir biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios daro arba tikėtina, kad daro poveikį finansinėms priemonėms, ir finansines priemones, kurių vertė priklauso nuo biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių vertės ir kurios daro arba tikėtina, kad daro poveikį biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartims, būtina užtikrinti, jog nebūtų ribojama Komisijos, valstybių narių ir kitų institucijų, oficialiai paskirtų įgyvendinti BŽŪP ir BŽP, veikla.

Zeitgeist: Judame Pirmyn

Siekiant išsaugoti Komisijos, valstybių narių ir kitų oficialiai paskirtų institucijų gebėjimą rengti ir vykdyti BŽŪP ir BŽP, šis reglamentas neturėtų būti taikomas tų viešųjų institucijų veiklai, jeigu ji vykdoma siekiant viešųjų interesų ir tik įgyvendinant tas politikos sritis. Tokia manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu neturėtų daryti neigiamo poveikio bendram rinkos skaidrumui, opcionų prekybos austinas šios viešosios institucijos turi teisės aktais nustatytą pareigą veiklą vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas, sąžiningas ir nediskriminacinis naujų sprendimų, pokyčių ir duomenų, kurie gali turėti poveikio kainoms, atskleidimas ir galimybė su jais susipažinti.

Tuo pačiu valstybės institucijoms, kurios veikia įgyvendindamos BŽŪP ir BŽP, taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai tos valstybės institucijos vykdo veiklą arba sudaro sandorius, kuriais nesiekiama įgyvendinti BŽŪP ir BŽP, arba manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu bet kuriai iš tų institucijų dirbantys asmenys veiklą vykdo ar sandorius sudaro savo labui; 23 pagrindinis prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija požymis yra nesąžiningas pranašumas, įgytas dėl viešai neatskleistos informacijos ir kenkiantis apie tokią informaciją nežinantiems tretiesiems asmenims, todėl darantis žalą finansų rinkų vientisumui ir investuotojų pasitikėjimui.

Taigi prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija draudimas turėtų būti taikomas, kai asmuo, dėl savo veiklos turintis tokios viešai neatskleistos informacijos, nesąžiningai ja pasinaudoja ir pagal ją rinkoje savo arba trečiojo asmens labui, tiesiogiai arba netiesiogiai sudaro sandorius, įsigydamas ar parduodamas arba bandydamas įsigyti ar parduoti, arba atšaukdamas ar keisdamas pavedimą įsigyti ar parduoti finansines priemones, su kuriomis ta informacija susijusi, arba bandydamas šį pavedimą atšaukti ar keisti.

Naudojimasis viešai neatskleista informacija gali būti ir prekyba apyvartiniais taršos leidimais ar su jais susijusiomis išvestinėmis priemonėmis, dalyvavimas apyvartinių taršos leidimų ar kitų produktų, kuriais tokie leidimai yra pagrįsti, aukcionuose, rengiamuose remiantis Komisijos reglamentu ES Nr.

Ta prezumpcija nedaro poveikio teisei į gynybą. Klausimas, ar asmuo pažeidė draudimą ir prekiavo vertybiniais popieriais naudodamasis viešai neatskleista informacija arba bandė prekiauti vertybiniais popieriais naudodamasis viešai neatskleista informacija, turėtų būti nagrinėjamas atsižvelgiant į šio reglamento tikslą, kuris yra saugoti finansų rinkų vientisumą ir sustiprinti investuotojų pasitikėjimą, kurie, savo ruožtu, pagrįsti garantijomis, kad investuotojams bus sudarytos vienodos sąlygos ir jie bus apsaugoti nuo netinkamo viešai neatskleistos informacijos panaudojimo; 25 pavedimai, padaryti prieš įgyjant viešai neatskleistą informaciją, neturėtų būti laikomi prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija.

Tačiau kai asmuo įgyja viešai neatskleistą informaciją, turėtų būti preziumuojama, kad bet koks vėlesnis pakeitimas, siejantis tą informaciją su pavedimais, padarytais prieš įgyjant tokią informaciją, įskaitant pavedimo atšaukimą arba pakeitimą, arba bandymą atšaukti arba pakeisti pavedimą, yra prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija.

Tačiau tą prezumpciją galima nuginčyti, jeigu asmuo įrodo, kad jis, sudarydamas sandorį, viešai neatskleista informacija nesinaudojo; 26 naudojimasis viešai neatskleista informacija gali būti asmens, kuris žino arba turėtų žinoti, kad turima informacija yra viešai neatskleista informacija, veiksmai įsigyjant arba parduodant finansinę priemonę arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįstą aukcione parduodamą produktą, arba atšaukiant ar pakeičiant pavedimą, arba bandant įsigyti arba parduoti finansinę priemonę arba atšaukti ar pakeisti pavedimą.

ką daryti su darbuotojų akcijų opcionais mgstamiausios kriptografins prekybos poros

Šiuo atžvilgiu kompetentingos institucijos turėtų spręsti, ką žino ar turėtų žinoti normaliai atidus ir apdairus asmuo tomis aplinkybėmis; 27 šį reglamentą reikėtų aiškinti atsižvelgiant į valstybių narių patvirtintas priemones, kuriomis siekiama, kad būtų apsaugoti perleidžiamų vertybinių popierių savininkų, turinčių balsavimo teises bendrovėje arba galinčių turėti tokias teises dėl to, kad buvo pasinaudota teisėmis, arba dėl konversijosinteresai, kai bendrovei pateikiamas oficialus pasiūlymas perimti jos akcijų paketą arba bet kuris kitas siūlomas kontrolės pakeitimas.

Tačiau, pavyzdžiui, ši informacija gali būti laikoma viešai neatskleista informacija, kai rinkoje šios informacijos paskelbimo arba sklaidos pagrįstai tikimasi ir tokiu paskelbimu ar sklaida prisidedama prie finansinių priemonių kainodaros proceso arba informacijoje pateikiama pripažinto rinkos apžvalgininko ar institucijos, kuri gali informuoti apie finansinių priemonių kainas, nuomonė.

Todėl tam, kad nustatytų, ar jie vykdytų prekybą remdamiesi viešai neatskleista informacija, rinkos dalyviai turi įvertinti, kiek informacija yra nevieša ir koks poveikis būtų daromas finansinėms priemonėms, jei jie vykdytų prekybą prieš atskleidžiant ar išplatinant informaciją; 29 siekiant išvengti to, kad būtų per neapsižiūrėjimą uždraudžiama teisėta finansinė veikla, t. Pavyzdžiui, ji gali apimti rinkos formuotojų, kurie veikia prekiauja dvejetainiais opcionais jav užtikrindami rinkos likvidumą, vaidmens pripažinimą; 30 vien tai, kad rinkos formuotojai arba asmenys, įgalioti veikti kaip sandorio subjektai, vykdo teisėtą veiklą, susijusią su finansinių priemonių pirkimu ar pardavimu, arba tai, kad asmenys, įgalioti vykdyti pavedimus žinančių viešai neatskleistą informaciją trečiųjų asmenų vardu, pagal savo pareigas vykdo atšaukiamą ar keičiamą pavedimą, neturėtų būti savaime laikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija.

Tačiau pagal šį reglamentą nustatyta apsauga, teikiama rinkos formuotojams, asmenims, įgaliotiems veikti kaip sandorio subjektai, arba asmenims, įgaliotiems vykdyti pavedimus žinančių viešai neatskleistą informaciją trečiųjų asmenų vardu, netaikoma veiklai, kuri šiuo reglamentu aiškiai draudžiama, pavyzdžiui, vadinamajai kliento aplenkimo angl.

Kai juridiniai asmenys ėmėsi visų pagrįstų priemonių, siekdami išvengti rinkos piktnaudžiavimo, tačiau jiems dirbantys fiziniai asmenys šių juridinių asmenų vardu vis tiek piktnaudžiauja rinka, tokiu atveju neturėtų būti laikoma, kad rinka piktnaudžiauja juridinis asmuo. Dar vienas pavyzdys, kuris neturėtų būti laikomas viešai neatskleistos informacijos pasinaudojimu, — sandoriai, sudaryti atlyginant už ankstesnę prievolę suėjus jos terminui.

Galimybė susipažinti su viešai neatskleista informacija, susijusia su kita bendrove, ir pasinaudojimas ja teikiant viešą pasiūlymą perimti akcijų paketą, siekiant kontroliuoti tą bendrovę, arba siūlant susijungti su ja neturėtų būti laikoma prekyba vertybiniai popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija; 31 kadangi prieš įsigydamas ar parduodamas finansines priemones asmuo, kuris atlieka vieną ar kitą iš šių operacijų, būtinai pirmiausia priima sprendimą įsigyti ar parduoti, todėl toks įsigijimas ar pardavimas savaime nereiškia, kad naudojamasi viešai neatskleista informacija.

Veiksmai pagal savo prekybos planus ir strategijas nelaikomi naudojimusi viešai neatskleista informacija. Tačiau nei vienas iš tų fizinių arba juridinių asmenų neturėtų įgyti apsaugos dėl savo einamų pareigų; apsauga jiems turėtų būti suteikta tik tuo atveju, jeigu jie elgėsi tinkamai ir teisingai, laikėsi savo profesijos ir šio reglamento standartų, t.

Vis dėlto galėtų būti manoma, kad pažeidimas padarytas, jeigu kompetentinga institucija nustatė, jog buvo neteisėta priežastis tiems sandoriams sudaryti arba prekybos pavedimams pateikti ar tiems veiksmams vykdyti arba asmuo pasinaudojo viešai neatskleista informacija; 32 rinkos tyrimai yra finansinių priemonių pardavėjo ir vieno arba daugiau potencialių investuotojų santykiai prieš paskelbiant apie sandorį siekiant atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į galimą sandorį ir jo kainą, mastą ir struktūrą.

Rinkos tyrimai galėtų apimti pirminį arba antrinį atitinkamų vertybinių popierių siūlymą ir skiriasi nuo įprastos prekybos. Jie yra labai vertinga priemonė siekiant atkreipti potencialių investuotojų 24 pasirinkimo tiesioginė prekyba, paskatinti akcininkų dialogą, užtikrinti, kad prekyba vyktų sklandžiai ir kad būtų suderintos emitentų, esamų akcininkų ir potencialių investuotojų nuomonės.

Jie gali būti ypač naudingi tada, kai pasitikėjimas rinkomis nedidelis ar trūksta atitinkamo indekso arba rinkos yra nepastovios. Taigi gebėjimas atlikti rinkos tyrimus svarbus siekiant tinkamo finansų rinkų veikimo, todėl šie tyrimai neturėtų būti laikomi piktnaudžiavimu rinkomis; 33 rinkos tyrimų pavyzdžiai apima atvejus, kai parduodančio subjekto įmonė veda diskusijas su emitentu dėl galimos sandorio ir nusprendžia atkreipti potencialių investuotojų dėmesį, siekdama nustatyti sąlygas, kuriomis būtų sudarytas sandoris, kai emitentas ketina paskelbti apie skolos vertybinių popierių emisiją ar papildomą kapitalo didinimo operaciją ir su pagrindiniais investuotojais susisiekia parduodančio subjekto įmonė ir išdėsto jiems visus sandoriui sudaryti būtinus finansinio įsipareigojimo reikalavimus, arba kai parduodantis subjektas investuotojo vardu siekia parduoti didelį kiekį vertybinių popierių ir siekia į tuos vertybinius popierius atkreipti potencialių investuotojų dėmesį; 34 atliekant rinkos tyrimus gali tekti potencialiems investuotojams atskleisti viešai neatskleistą informaciją.

Paprastai galimybė gauti finansinės naudos iš prekybos remiantis viešai neatskleista informacija, perduota vykdant rinkų tyrimus, būna tik tuomet, kai yra tokia finansinių priemonių, kurių rinkos tyrimas atliekamas, manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu susijusių finansinių priemonių rinka.

Manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu į tokių diskusijų laiką gali būti, kad viešai neatskleista informacija potencialiam investuotojui bus atskleista vykdant rinkos tyrimus po to, kai finansine priemone buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba ja prekiaujama daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje.

Prieš pradedant rinkos tyrimus informaciją atskleidžiantys rinkos dalyviai turėtų įvertinti, ar rinkų tyrimai apims viešai neatskleistos informacijos atskleidimą; 35 manoma, kad viešai neatskleista informacija atskleista teisėtai, jeigu ji atskleidžiama asmeniui atliekant įprastines einamas pareigas, vykdant profesinę veiklą arba pareigas. Kai rinkos tyrimai apima viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, turėtų būti manoma, kad ją atskleidžiantis rinkos dalyvis atliko įprastines einamas pareigas, vykdė profesinę veiklą arba pareigas, jeigu jis atskleisdamas šią informaciją informavo asmenį, kuriam ši informacija teikiama, kad jam gali būti suteikiama viešai neatskleista informacija, ir gavo šio asmens sutikimą; kad pagal šio reglamento nuostatas jo galimybės prekiauti arba imtis veiksmų remiantis šia informacija bus ribojamos; kad reikia imtis atsakingų veiksmų siekiant nuolat saugoti šios informacijos konfidencialumą; taip pat, kad jis privalo informuoti atskleidžiantį rinkos dalyvį apie visų fizinių ir juridinių asmenų, kuriems reaguojant į rinkos tyrimus informacija atskleidžiama, tapatybę.

Atskleidžiantis rinkos dalyvis taip pat turėtų laikytis prievolių, kurios išsamiai nustatomos techniniuose reguliavimo standartuose, dėl atskleidžiamos informacijos įrašų saugojimo. Neturėtų būti preziumuojama, kad jeigu rinkos dalyviai, atlikdami rinkos tyrimą, nesilaikė šio reglamento, jie neteisėtai atskleidė viešai neatskleistą informaciją, vis dėlto jie neturėtų galėti pasinaudoti išimtimi, taikoma tiems, kurie tokių nuostatų laikėsi.

Klausimas, ar jie pažeidė neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo draudimą turėtų būti nagrinėjamas atsižvelgiant į atitinkamas šio reglamento nuostatas, ir visi informaciją atskleidžiantys rinkos dalyviai turėtų turėti prievolę prieš pradėdami rinkos tyrimus raštu registruoti savo vertinimą, ar tas rinkų tyrimas apims viešai neatskleistos informacijos atskleidimą; 36 potencialūs investuotojai, kuriems taikomi rinkos tyrimai, turėtų savo ruožtu apsvarstyti, ar jiems atskleista informacija prilygsta viešai neatskleistai informacijai ir dėl to jie negalėtų ja remdamiesi prekiauti arba toliau atskleisti tos informacijos.

Potencialiems investuotojams ir toliau taikomos prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo taisyklės, nustatytos šiame reglamente. Siekdama padėti potencialiems investuotojams priimti sprendimus ir nuspręsti, kokių veiksmų jie turėtų imtis, kad nepažeistų šio reglamento, EVPRI turėtų paskelbti gaires; 37 Reglamente ES Nr.

Tačiau, kadangi apyvartiniai taršos leidimai priskiriami finansinėms priemonėms, šis reglamentas turėtų būti vienas bendras taisyklių rinkinys, susijęs su piktnaudžiavimui rinka taikomomis priemonėmis, taikytinomis visose pirminėse ir antrinėse apyvartinių taršos leidimų rinkose. Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas veiksmams ar sandoriams, įskaitant kainų pasiūlymus, susijusius su apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų aukciono platformoje, kuri patvirtinta kaip reguliuojama rinka, parduodamų produktų, įskaitant tuos atvejus, kai aukcione parduodami produktai nėra finansinės priemonės, pardavimu aukcione reguliuojamoje rinkoje, kuriam leista veikti kaip aukciono platformai, pagal Reglamentą ES Nr.

Siekiant atsižvelgti į tai, kad prekyba finansinėmis priemonėmis vis labiau automatizuojama, pageidautina, kad manipuliavimo rinka apibrėžtyje būtų pateikta konkrečių piktnaudžiavimo strategijų pavyzdžių, kuriuos galima įgyvendinti visais esamais prekybos būdais, įskaitant algoritminę prekybą ir prekybą sudarant dažnus trumpalaikio pobūdžio sandorius.

Pateikti pavyzdžiai nėra baigtinis jų sąrašas ir jais taip pat neketinama daryti prielaidos, kad kitomis priemonėmis įgyvendintos tos pačios strategijos taip pat nebūtų susijusios su piktnaudžiavimu; 39 piktnaudžiavimo rinka draudimas turėtų taip pat būti taikomas asmenims, kurie bendrininkauja piktnaudžiaudami rinka.

Forex 95 5

Pavyzdžiui, tai galėtų būti makleriai, kurie parengia ir rekomenduoja prekybos strategiją, dėl kurios bus piktnaudžiaujama rinka, asmenys, kurie skatina asmenis, turinčius viešai neatskleistos informacijos, ją neteisėtai atskleisti, asmenys, kurie, bendradarbiaudami su prekiautojais, ar asmenys, kurie sukuria programinę įrangą, kurios paskirtis — palengvinti piktnaudžiavimą rinką, tačiau ne tik jie; 40 siekiant užtikrinti, kad atsakomybė tektų ir juridiniam asmeniui, ir visiems fiziniams asmenims, dalyvaujantiems priimant juridinio asmens sprendimus, reikia pripažinti įvairias valstybių narių teisines priemones.

Tokios priemonės turėtų būti tiesiogiai susijusios su atsakomybės priskyrimo būdais pagal nacionalinės teisės aktus; 41 siekiant papildyti draudimą manipuliuoti rinka, šiame reglamente turėtų būti įtvirtintas draudimas bandyti manipuliuoti rinka.

Bandymą manipuliuoti rinka reikėtų atskirti nuo realių veiksmų, dėl kurių labai tikėtina, kad bus manipuliuojama rinka, nes pagal šį reglamentą draudžiamos abi šios veikos. Tokie bandymai gali apimti atvejus, kai buvo opcionų prekyba mcx ir nebaigta vykdyti veiksmų, pavyzdžiui, dėl technologijos sutrikimų arba nurodymai halloween prekybos strategija buvo neįvykdyti.

Drausti bandymus manipuliuoti rinka būtina siekiant kompetentingas institucijas įgalinti taikyti sankcijas už tokius bandymus; 42 nedarant poveikio šio reglamento tikslui ir jo tiesiogiai taikomoms nuostatoms, asmuo, sudaręs sandorius ar pateikęs prekybos pavedimus, kurie gali būti laikomi manipuliavimu rinka, gali sugebėti įrodyti, kad jo motyvai sudaryti tokius sandorius ar pateikti pavedimus prekiauti buvo teisėti ir kad tie sandoriai bei prekybos pavedimai neprieštaravo atitinkamoje reguliuojamoje rinkoje priimtai praktikai.

scottrade opcionai perka atidaryti kur galite parduoti bitcoin

Rinkoje priimtą praktiką gali nustatyti tik kompetentinga institucija, atsakinga už piktnaudžiavimo rinka priežiūrą atitinkamoje rinkoje. Konkrečioje rinkoje pripažinta praktika negali būti laikoma tinkama taikyti kitose rinkose, išskyrus atvejus, kai tų kitų rinkų kompetentingos institucijos oficialiai pripažino tą praktiką.

Vis dėlto galima laikyti, kad pažeidimas padarytas, jeigu kompetentinga institucija nustatė, jog buvo kita neteisėta priežastis tiems sandoriams sudaryti arba prekybos pavedimams pateikti; 43 šiame reglamente taip pat turėtų būti paaiškinta, kad su finansine priemone susijusiam manipuliavimui rinka ar bandymui manipuliuoti rinka gali būti priskiriami ir veiksmai su susijusiomis finansinėmis priemonėmis, kaip antai išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama kitoje prekybos vietoje ar ne biržoje; 44 daugelio finansinių priemonių kaina nustatoma pagal lyginamuosius indeksus.

Faktinės manipuliacijos lyginamaisiais indeksais, įskaitant tarpbankines palūkanų normas, arba bandymai tai daryti gali smarkiai sumenkinti pasitikėjimą rinka, o investuotojams gali sukelti didelių nuostolių ir iškreipti realiąją ekonomiką.

Todėl siekiant išsaugoti rinkų vientisumą ir sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms užtikrinti aiškaus draudimo manipuliuoti lyginamaisiais indeksais vykdymą, reikia lyginamųjų indeksų atžvilgiu nustatyti konkrečias nuostatas.

Tos nuostatos turėtų būti taikomos visiems paskelbtiems lyginamiesiems indeksams, įskaitant tuos, kuriuos galima gauti internetu nemokamai arba mokamai, kaip antai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksai ir indeksų indeksai. Būtina papildyti bendrą draudimą manipuliuoti rinka, uždraudžiant manipuliavimą pačiu lyginamuoju indeksu ir melagingos ar klaidinančios informacijos skleidimą, melagingų ar klaidinančių duomenų teikimą ar visą kitą veiklą, kuria siekiama manipuliuoti apskaičiuojant lyginamąjį excel prekybos strategijos, jeigu bendrai apibrėžta, kad tas skaičiavimas apima visų duomenų, susijusių su lyginamojo indekso skaičiavimu, gavimą ir vertinimą, visų pirma apima susiaurintus duomenis, ir įskaitant manipuliavimą lyginamojo indekso apskaičiavimo metodu nepriklausomai nuo to, jis algoritminis ar loginis, visas ar dalinis.

Tos taisyklės papildo Reglamentą ES Nr. Be to, finansine priemone galima manipuliuoti vykdant veiksmus ne prekybos vietoje. Asmenys, kurių profesija susijusi su sandorių organizavimu ar vykdymu, privalėtų nustatyti ir užtikrinti efektyvias, veikiančias įtartinų sandorių nustatymo ir pranešimo apie juos priemones, sistemas bei procedūras. Jos turėtų apimti pranešimus apie įtartinus pavedimus ir įtartinus sandorius, vykstančius ne prekybos vietoje; 47 manipuliavimas ar bandymas manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali būti susijęs su melagingos ar klaidinančios informacijos platinimu.

Melagingos ar klaidinančios informacijos platinimas gali turėti didelį poveikį finansinių priemonių kainai per palyginti trumpą laikotarpį. Tai gali būti akivaizdžiai melagingos informacijos kūrimas, taip pat tyčinis svarbių faktų slėpimas ir tyčinis neteisingas informacijos pristatymas.

nekvalifikuota akcijų pasirinkimo sandorių galiojimo pabaigos data kaip sunku išmokti prekybos opcionais

Ta manipuliavimo rinka priemonė ypač žalinga investuotojams, nes tokiu atveju savo sprendimus dėl investicijų jie grindžia neteisinga ar iškraipyta informacija. Tai taip pat kenkia emitentams, nes sumažėja pasitikėjimas apie juos turima informacija.

prekybos sistemos iš priekio į galą kaip galiu tapti turtingu

Nepakankamas pasitikėjimas rinka savo ruožtu gali pakenkti emitento galimybėms išleisti naujas finansines priemones ar gauti kreditą iš kitų rinkos dalyvių veiklai manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu. Informacija rinkoje sklinda labai greitai. Todėl investuotojams ir emitentams padaryta žala gali turėti palyginti ilgalaikį poveikį, kol bus nustatyta, kad informacija yra melaginga ar klaidinanti, ir kol emitentas ar už jos platinimą atsakingi asmenys galės ją pataisyti.

Todėl melagingos ar klaidinančios informacijos, įskaitant gandus ir melagingas ar klaidinančias žinias, platinimą būtina laikyti šio reglamento pažeidimu. Todėl reikėtų neleisti finansinių rinkų dalyviams laisvai pateikti informaciją, kuri prieštarauja jų pačių nuomonei ar pagrįstiems įsitikinimams ir kuri, kaip jiems žinoma ar turėtų būti žinoma, yra melaginga ar klaidinanti ir kenkia investuotojams ir emitentams; 48 atsižvelgiant į išaugusį naudojimąsi interneto svetainėmis, tinklaraščiais ir socialine žiniasklaida, svarbu paaiškinti, kad melagingos arba klaidinančios informacijos skleidimas internete, įskaitant socialinės žiniasklaidos svetaines arba anoniminius tinklaraščius, taikant šį reglamentą turėtų būti laikomas lygiaverčiu informacijos skleidimui naudojantis labiau tradicinėmis komunikacijos priemonėmis; 49 emitento viešai neatskleistos informacijos viešas atskleidimas yra būtinas, kad būtų išvengta prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir užtikrinta, kad investuotojai manipuliavimas aukšto dažnio prekybos rinka ir sisteminė rizika es požiūriu klaidinami.

Todėl iš emitentų reikėtų reikalauti, kad jie kuo skubiau informuotų visuomenę apie viešai neatskleistą informaciją. Tačiau ta prievolė tam tikromis aplinkybėmis gali kenkti emitentų teisėtiems interesams.

Tokiomis aplinkybėmis reikėtų leisti atskleisti informaciją vėliau, jeigu delsiant tai padaryti visuomenė nebūtų klaidinama, o emitentas gali užtikrinti informacijos konfidencialumą.

Emitentas privalo atskleisti viešai neatskleistą informaciją tik tuomet, jeigu jis padavė paraišką finansinę priemonę įtraukti į prekybos sąrašus arba sutiko, kad ji būtų į investuoti į pasirinkimo strategijas įtraukta; 50 taikant šiame reglamente numatytus reikalavimus, susijusius su viešu viešai neatskleistos informacijos atskleidimu ir su tokio viešo atskleidimo atidėjimu, teisėti interesai gali, visų pirma, būti siejami su šiame nebaigtiniame sąraše nurodytomis aplinkybėmis: a vykstančios derybos arba susiję veiksniai, jeigu viešas atskleidimas gali daryti įtaką tų derybų rezultatui ar įprastai tvarkai.

Visų pirma, jeigu emitento finansiniam gyvybingumui gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus, nors ir nepriskiriamas galiojančio įstatymo dėl nemokumo taikymo sričiai, viešas informacijos atskleidimas gali būti uždelstas ribotą laikotarpį, jeigu toks viešas atskleidimas sukeltų rimtą grėsmę esamų ir potencialių akcininkų interesams, kenkdamas konkrečių derybų, skirtų užtikrinti ilgalaikį emitento finansinį atsigavimą, užbaigimui; b emitento valdymo organo priimti sprendimai ar sudarytos sutartys, kuriems įsigalioti reikalingas emitento kito organo patvirtinimas, jeigu tokio emitento struktūra reikalauja tų organų atskyrimo, su sąlyga, kad viešas informacijos atskleidimas prieš tokį patvirtinimą, kartu paskelbiant, kad vis dar laukiama tokio patvirtinimo, sukeltų grėsmę, jog visuomenė neteisingai įvertins informaciją; 51 be to, reikalavimas atskleisti viešai neatskleistą informaciją turi būti nustatytas taršos leidimų rinkos dalyviams.

Siekiant išvengti nereikalingos informacijos teikimo ir užtikrinti numatomos priemonės ekonomiškumą, būtina apriboti to reikalavimo reguliuojamąjį poveikį, jį taikant tik tiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyviams, kurie, atsižvelgiant į jų dydį ir veiklos pobūdį, gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai, ja pagrįstiems produktams, parduodamiems aukcione, arba susijusioms išvestinėms finansinėms priemonėms ir kainų siūlymui aukcionuose pagal Reglamentą ES Nr.

Komisija, priimdama deleguotuosius aktus, turėtų patvirtinti priemones, kuriomis nustatoma mažiausia vertė, kad būtų galima taikyti tą išimtį. dvejetainiai pasirinkimai tikri brokeriai

ar aldi turi akcijų pasirinkimo sandorius prekybos sistemų modeliavimas

Atskleistina informacija coinmarketcap exchanges būti susijusi su informaciją atskleidžiančio subjekto fizinėmis operacijomis, o ne su jo apyvartinių taršos leidimų prekybos planais ar strategijomis, jais pagrįstais produktais, parduodamais aukcione, arba susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Jei apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai jau vykdo panašias viešai neatskleistos informacijos atskleidimo reikalavimus, visų pirma pagal Reglamentą dėl energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo Reglamentą ES Nr.

Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvių, kurių bendras išmetamų teršalų kiekis ar nominali šiluminė galia atitinka nustatytą ribinę vertę arba yra žemiau jos, atveju, atsižvelgiant į tai, jog nemanoma, kad informaciją apie jų fizines operacijas būtų svarbu atskleisti, neturėtų būti manoma, jog jie daro didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai, ja pagrįstiems produktams, parduodamiems aukcione, arba susijusioms išvestinėms finansinėms priemonėms.

Tačiau tokiems apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turėtų geriausiai mums reguliuojami dvejetaini opcion prekybininkai taikomas prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija draudimas, susijęs su bet kokia kita informacija, kurią jie gali gauti ir kuri yra viešai neatskleista informacija; 52 siekiant apsaugoti viešąjį interesą, finansinės sistemos stabilumą ir, pavyzdžiui, išvengti to, kad finansų įstaigų likvidumo krizė dėl skuboto lėšų atsiėmimo taptų mokumo krize, išskirtinėmis aplinkybėmis gali prireikti leisti kredito ir finansų įstaigoms atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą.

trumpalaikės prekybos elektros energija strategijos portfelio optimizavimui investavimas vs kriptografija

Visų pirma tai gali būti taikoma informacijai, susijusiai su laikinomis likvidumo problemomis, kai reikia gauti centrinio banko paskolą, įskaitant neatidėliotiną centrinio banko pagalbą likvidumui padidinti, jeigu šios informacijos atskleidimas darytų sisteminį poveikį.

Šis atidėjimas turėtų būti galimas su sąlyga, kad emitentas iš atitinkamos kompetentingos institucijos gaus sutikimą ir kad viešasis interesas bei ekonominiai interesai, užtikrinami šio atskleidimo atidėjimo, yra svarbesni nei rinkos, kurioje gaunama informacija, kurios atskleidimas atidėtas, interesai; 53 finansų įstaigų, ypač kai centrinis bankas teikia joms paskolas, įskaitant neatidėliotiną pagalbą likvidumui didinti, atveju vertinimą, ar informacija yra sisteminės svarbos ir ar informacijos atskleidimo atidėjimas atitinka viešuosius interesus, turėtų atlikti kompetentinga institucija, atitinkamai pasikonsultavusi su nacionaliniu centriniu banku, makrolygio rizikos ribojimo institucija arba bet kuria kita atitinkama nacionaline institucija; 54 naudojimasis arba bandymas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant savo ar trečiojo asmens labui turėtų būti aiškiai uždraustas.

Naudojimasis viešai neatskleista informacija gali būti ir prekyba apyvartiniais taršos leidimais ar su jais susijusiomis išvestinėmis priemonėmis, dalyvavimas apyvartinių taršos leidimų ar kitų produktų, kuriais tokie leidimai yra pagrįsti, aukcionuose, rengiamuose pagal Reglamentą ES Nr.

Taip pat perskaitykite